9 proses penting bila nak jual rumah. Baca sebelum anda jual

Dalam penjualan hartanah, proses tersebut melibatkan beberapa pihak seperti pemilik hartanah, pembeli, ejen hartanah, peguam, pihak bank, LHDN, dan pejabat tanah.

Walaupun pemilik hartanah dibantu oleh beberapa pihak seperti ajen hartanah dan pihak peguam yang mewakili mereka, namun pemilik hartanah sendiri perlu tahu beberapa perkara yang penting agar proses penjualan itu berjalan dengan lancar.

Di sini saya ingin kongsikan secara am tentang proses-proses utama yang terlibat dalam penjualan hartanah berdasarkan pengalaman saya dalam menjual beberapa hartanah sebelum ini.

Klik untuk baca9 proses penting bila nak jual rumah. Baca sebelum anda jual